سخت کوش باشید تا کامروا شوید و موفق باشید

سخت کوش باشید تا کامروا شوید و موفق باشید

سختکوش باش تا کامروا شوی

موفقیت برای همه ما نیازی همیشگی است. نیازی زنده و محرک که یار همیشگی سخت کوشی بوده و هست؛ حتی اگر خواسته‌های ما متفاوت باشد یا برای مقصدی مشخص روش‌های بی‌شماری داشته باشیم.  به همین دلیل باید توجه داشت که تصور موفق شدن و رسیدن به هدف بدون سخت کوشی محال است. مطلب را بخوانید تا ببینید که چطور باید سخت کوش باشید تا به موفقیت برسید.

سخت کوشی و موفقیت گاهی آن قدر در هم حل می‌شوند که جدا کردن آن ها از هم غیر ممکن است. تعجب آور نیست؛ زیرا می‌دانیم که موفقیت از جنس سخت کوشی است، همان طور که سخت کوشی نیز سازنده موفقیت است. می‌خواهیم سخت کوشی را بیشتر بشناسیم.  می خواهیم فاصله‌مان را تا هدف‌ های محرک‌ کمتر و کمتر کنیم.

برای برخی از ویژگی‌های شخصیتی نمی‌توانیم نقشی کوتاه و چند ثانیه‌ای در داستان موفقیت قائل باشیم. این کاراکترها، مثل قهرمان داستان، باید تا لحظه آخر در صحنه نمایش حاضر باشند. کمرنگ شدن نقش آنها به نمایش لطمه وارد می‌کند و آن را از جذابیت می‌اندازد. سخت کوشی و انگیزه از همان دسته ویژگی‌ها هستند.

اگر دو ویژگی فعالیت عادی و سختکوشانه را در دو نقطه متفاوت از نظر نوع انجام فعالیتها در نظر بگیریم، پروژه در حال انجام با فعالیت عادی، می‌تواند نتایج بهینه تری با تکیه بر سخت کوشی داشته باشد

ساختار همبسته این ویژگی‌ها باعث می‌شود نگاه ویژه‌ای به نوع کاربرد این خصوصیت‌ها در مسیر دستیابی به اهداف داشته باشیم. بازدهی این ویژگی‌ها در کاربرد پیوسته آنهاست. تغییر دادن ماهیت این ویژگی‌ها در هر نقطه از مراحل پیشبرد پروژه بر روی کل پروژه اثرگذار است.

اگر دو ویژگی فعالیت عادی و سختکوشانه را در دو نقطه متفاوت از نظر نوع انجام فعالیتها در نظر بگیریم، پروژه در حال انجام با فعالیت عادی، می‌تواند نتایج بهینه تری با تکیه بر سخت کوشی داشته باشد که با نتایج احتمالی نوع عادی متفاوت است.

بالعکس، اگر انگیزه کم در میانه پروژه باعث شود سخت کوشی در فعالیتهای شما نمود کم تری داشته باشد و از جایی به بعد رفتاری عادی از خود نشان دهید، قطعا بر نتایجی که بر مبنای سخت کوشی متصور بوده‌اید اثرگذار است. هر نوع از این فعالیتها به نوعی نتیجه گیری در سوی دیگر معادله منتهی می‌شود و تغییر متغیرها قطعا بر روی سمت دیگر تساوی اثرگذار است.

مترجم: حسام زینی

منبع: شماره ۴ مجله سرای دانش

درباره نویسنده

محسن خسروجردی

نظرات (1)

چیزی که من تو مدرسه بهش فکر می کنم خرید گوشی هست که بابام قول داده تابستون برام بخره.