دانش آموزی

0

برنامه ریزی راهبردی به شما آرامش می دهد

گفته  می‌شود بیشترین آمار مربوط به تصادفات و خسارت‌های غیر قابل جبران جانی و مالی مربوط به زمانی است که ...
0
0

با روش سه روز یکبار هفته‌ای دو بار کنکور بدهید

[aparat id="fgum1"] با روش سه روز یکبار اگر سه هفته دیگر تا کنکور مانده باشد، شما می توانید با احتساب هفته ...
0
0

ابزارهای کمکی روش جمع بندی را بشناسید

[aparat id="nSAg6"] ابزارهایی وجود دارند که کمک می‌کنند روش سه روز یکبار را بتوان بهتر انجام داد. شما با استفاده از ...
0
0
0
0

آموزش تکنیک‌های جمع بندی/ روش سه روز یکبار

[aparat id="ecWo1"] در فایل ویدئویی با روش‌های جمع بندی در روزهای پایانی منتهی به کنکور آشنا می‌شوید. در این فایل ویدئویی ...
0