تکنولوژی

0
0

چرا دانش‌آموزان به آموزش الکترونیکی علاقه دارند؟

دانش آموزان به آموزش الکترونیکی علاقه دارند؛ زیرا این نوع آموزش با زندگی دیجیتالی آنها هماهنگ‌تر اســت. محتوای چندرسانه‌ای مانند ...
0