آموزش مفهومی ریاضی هشتم

آموزش مفهومی ریاضی هشتم

1 نقد و بررسی
مقطع: پایه هشتم ( دوم متوسطه )
دبیران: بابک بامداد
تعداد جلسات : 26
شناسه اثر :044296-03083-8

قیمت : ۵۰ هزار تومان