آموزش مفهومی ریاضی نهم

آموزش مفهومی ریاضی نهم

16 نقد و بررسی
مقطع: پایه نهم(سوم متوسطه)
دبیر: مهدی دهقان
تعداد جلسات : 30
شناسه اثر :050421-08733-8

 

قیمت : ۶۰ هزار تومان