آموزش مفهومی علوم نهم

آموزش مفهومی علوم نهم

2 نقد و بررسی
مقطع: پایه نهم(سوم متوسطه)
دبیران: فرناز فهيمی- پگاه ميرزايی- فرزاد نامی-سعید محسن زاده
تعداد جلسات : 34
شناسه اثر :051536-08733-8

قیمت : ۶۰ هزار تومان