آموزش مفهومی فیزیک (۲) یازدهم

آموزش مفهومی فیزیک (۲) یازدهم

18 نقد و بررسی

مقطع:پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی
دبیر: نیما نوروزی
تعداد جلسات : 35

قیمت : 70 هزار تومان