آموزش مفهومی فیزیک (۲) یازدهم

آموزش مفهومی فیزیک (۲) یازدهم

21 نقد و بررسی

مقطع:پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی
دبیر: نیما نوروزی
تعداد جلسات : 35

قیمت : ۷۰ هزار تومان