جمع بندی فیزیک

6 نقد و بررسی

دبیران: نیما نوروزی

مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی تجربی

تعداد جلسات : 19

قیمت : 50 هزار تومان