جمع بندی فیزیک

10 نقد و بررسی

دبیران: نیما نوروزی

مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی تجربی

تعداد جلسات : 19

قیمت : ۵۰ هزار تومان ۳۰ هزار تومان