آمار و احتمال یازدهم

آمار و احتمال یازدهم

3 نقد و بررسی

مقطع:پایه یازدهم رشته ریاضی
دبیران: حمیدرضا امیری، میرشهرام صدر
تعداد جلسات : 23
شناسه اثر :062238-19995-8

قیمت : ۷۰ هزار تومان