جمع بندی هندسه پایه و تحلیلی

1 نقد و بررسی
دبیران: علی سعیدی زاد، رضا پورحسینی
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی
تعداد جلسات : 16

قیمت : ۵۰ هزار تومان ۳۰ هزار تومان